POLÍTICA DE PRIVACITAT


Data última actualització: 10/12/2021

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades - RGPD), Tres Cadires, S.C.C.L. informa als usuaris de l’aplicació RUTES COMPARTIDES (d’ara en endavant, l’Aplicació), sobre el tractament de les dades personals, que ells voluntàriament hagin facilitat durant el procés de registre, accés i utilització del servei.

1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

Tres Cadires, S.C.C.L. (d’ara endavant RUTES COMPARTIDES), amb CIF F25806407 i domicili a efectes de notificacions a: C/ Mallorca 16, 25140, Arbeca, Lleida i inscrita al Registre General de Cooperatives de Catalunya amb el número 14604 (a partir d’ara, el Responsable del Tractament), és l’entitat responsable del tractament de les dades facilitades pels Usuaris de l’Aplicació (d’ara en endavant, les Parts).


2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES.

Per a procedir al registre, accés i posterior ús de l’Aplicació, Productor/a haurà de facilitar – de manera voluntària -, dades de caràcter personal (essencialment, identificadores i de contacte), les quals seran incorporades a suports automatitzats titularitat de RUTES COMPARTIDES La recollida, emmagatzematge, modificació, estructuració i en el seu cas, eliminació, de les dades proporcionades les Parts, constituiran operacions de tractament dutes a terme pel Responsable, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament de l’Aplicació, mantenir la relació de prestació de serveis i/o comercial amb Productor, i per a la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei. Si Productor/a així ho ha sol·licitat, les dades personals facilitades per Productor/a - especialment, el correu electrònic - podran emprar-se també per a remetre butlletins (newsletter), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de l’Aplicació, sempre i quant, Productor/a hagi prestat prèviament el seu consentiment exprés per a la recepció d’aquestes comunicacions via electrònica.

Productor/Transportista queda informat de que determinada informació personal serà accessible per l’altra part a través de la APP, i consent expressament que així sigui mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat. En particular, es dona advertiment que les seves dades personals només seran visibles per l’altre part, quan encaixi la comanda i la ruta del Transportista. En aquest cas es podran les Parts posar en contacte quan ho desitgin per una altra via que no sigui l’aplicació a través de l’email o telèfon que l’aplicació els hi comunicarà.

RUTES COMPARTIDES no compartirà amb les Parts les dades de contacte personals dels Usuaris. Únicament es donaran les dades quan hi hagi acord entre les parts per sol·licitar una ruta i el paquet a entregar. La aplicació és una eina per posar en contacte a les Parts.

3. LEGITIMACIÓ.

El tractament de les dades de Productor, es realitza amb base al consentiment lliure, específic, informat i inequívoc de Productor, posat a la seva disposició mitjançant la present política de privacitat, que haurà d’acceptar a través d’una clara acció afirmativa, marcant la casella corresponent. En cas que l‘Usuari no faciliti a RUTES COMPARTIDES les seves dades, o ho faci de manera errònia o incompleta, no serà possible procedir a l’ús de l’Aplicació. Aquesta base jurídica legitima el tractament de les dades. Prèvia a la sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de l’Aplicació, es posaran a disposició de Productor/a els termes i condicions que regeixen aquesta Aplicació.

4. CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS.

Les dades personals proporcionades per les Parts, es conservaran en els sistemes i bases de dades del Responsable del Tractament, mentre aquell continuï fent ús de l’Aplicació, i sempre que no sol·liciti la seva supressió. Amb l’objectiu de depurar les possibles responsabilitats derivades del tractament, les dades es conservaran per un període mínim de cinc anys.

5. DESTINATARIS.

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a RUTES COMPARTIDES excepte per obligació legal o, en qualsevol cas, prèvia sol·licitud del consentiment de les Parts. D’una altra banda, RUTES COMPARTIDES podrà donar accés o transmetre les dades personals facilitades per l‘Usuari, a tercers proveïdors de serveis, amb els que hagi subscrit acords d’encàrrec de tractament de dades, i que únicament accedeixin a aquesta informació per a prestar un servei en favor i per compte del Responsable.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat, podent emmagatzemar les seves dades.

6. RETENCIÓ DE DADES.

RUTES COMPARTIDES informa a Productor/a que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut de l’establert a la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i tan sols podran ser utilitzades en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així les requereixi. La comunicació de dades a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, es farà en virtut del disposat per la normativa sobre protecció de dades personals, i sota el màxim respecte a la mateixa.


7. PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ.

El Responsable del Tractament adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al disposat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes. Si bé el Responsable, realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, tanmateix, no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels Usuaris. D’igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels Usuaris, ja que les citades dades podrien haver sigut suprimides i/o modificades durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. Els serveis facilitats o prestats a través de l’Aplicació, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades pel Responsable del Tractament, quan aquesta pèrdua sigui imputable a Productor; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de Productor. La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles al Responsable.


8. DRETS DE LES PARTS.

RUTES COMPARTIDES informa a les Parts que tenen a la seva disposició els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, oposició i portabilitat, els quals podrà exercir mitjançant petició dirigida al correu electrònic: rutescompartides@riseup.net. Així mateix, Productor/a té dret a revocar el consentiment inicialment prestat, i a interposar reclamacions de drets front a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).


9. COMUNICACIONS COMERCIALS PER VIA ELECTRÒNICA.

En aplicació de la LSSI (Llei de Serveis de la Societat de la Informació), RUTES COMPARTIDES no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin sigut sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes. En el cas de les Parts amb els que existeixi una relació contractual, jurídica o de serveis prèvia, el Responsable del Tractament, sí està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis del Responsable que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En cas de què Productor/a vulgui donar-se de baixa a l’hora de rebre les citades comunicacions, podrà fer-ho remetent la seva voluntat per mail al correu electrònic: rutescompartides@riseup.net