TERMES I CONDICIONS D’ÚS APP


 1. Termes i Condicions d’Ús

Aquests Termes i Condicions d’Ús regulen les regles a què està subjecta la utilització de l’APP RUTES COMPARTIDES (d’ara en endavant, l’APP), que pot usar-se des del domini www.rutescompartides.cat.

La utilització de l’APP atribueix la condició de Productor/a a qui ho faci com persona que busca Transportista que faci ruta per portar el seu paquet al destí desitjat o Transportista al que ho faci com persona que posa a disposició del Productor/a la seva ruta de distribució per poder portar el Paquet del Productor, i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest document i de la Política de Privacitat i l’Avís Legal d’aquesta pàgina Web. Productor/a i Transportista hauran de llegir aquestes condicions cada vegada que utilitzin l’APP, ja que podrien ser modificades més endavant.

 1. Descripció

RUTES COMPARTIDES és una plataforma que informa de rutes de repartiment de productes elaborats pel Productor/a i gent que vol repartir el seu producte aprofitant la ruta publicada pel Transportista. Per tant, està desenvolupada per posar en contacte als Transportistes que viatgen a un destí amb les parades que indiqui amb les persones que necessitin repartir el seu producte i puguin usar la mateixa ruta que el Transportista publiqui. Un cop l’app encaixi la necessitat d’un usuari amb la ruta del transportista, les Parts podran veure les dades de l’altre per poder-se posar en contacte per qualsevol via que les Parts hagin establert a la app (email o telèfon). La finalitat de l’app és que les Parts puguin posar-se en contacte i compartir trajecte i les despeses.

Definicions:

Transportista: productores agroecològiques que posen a disposició de les Parts les seves rutes i així aquests poder enviar el seu paquet estalviant ambdues parts recursos humans, diners i CO2.

Productor/a: productores agroecològiques que poden contactar amb un Transportista que ha publicat la seva ruta a la app per entregar el seu paquet usant la ruta del Transportista i així estalviar ambdues parts recursos humans, diners i CO2; o poden crear una comanda a través de l’app i sigui el Transportista, a qui li encaixi a la seva ruta, el que es vulgui posar en contacte.

Paquet: el conjunt de productes del Productor/a que enviarà mitjançant la ruta compartida desitjada.

(les) Parts o Usuaris: Productor/a i Transportista de forma conjunta.

 1. Usuaris autoritzats

Únicament els Usuaris expressament autoritzats per RUTES COMPARTIDES podran accedir a l’ús de l’APP. Els Usuaris que no disposin d’autorització, no podran accedir a aquest contingut.

Les dades personals dels usuaris seran tractades d’acord a la Política de privacitat i cookies disponible en aquest lloc web.

Les Parts es podran donar de baixa en qualsevol moment a través de l’aplicació. Això comporta la cancel·lació del compte i la impossibilitat d’accés a aquesta. Les connexions realitzades anteriorment entre les Parts no es veuran afectades.

 1. Despeses

Les parts establiran de mutu acord i seran responsables d’establir les despeses compartides per portar el paquet de Productor/a al destí de la seva ruta, un cop es posin en contacte via email o telèfon, canals de comunicació independents a l’ús de l’aplicació. La finalitat de les despeses és estalviar costos per les dues parts. Està prohibit que el Transportista obtingui benefici per dur a terme la ruta compartida, la finalitat és compartir despeses.


 1. Estadístiques anònimes

RUTES COMPARTIDES es reserva el dret a realitzar un seguiment de la teva activitat a l’Aplicació i a informar d’això als nostres proveïdors de serveis estadístics de tercers. Tot això de manera anònima.

 1. Protecció de la teva informació personal

Volem ajudar-te a dur a terme totes les passes necessàries per a protegir la teva privacitat i informació. Consulta la Política de Privacitat de RUTES COMPARTIDES a la pàgina web www.rutescompartides.cat/politica-privacitat per a conèixer quin tipus d’informació recopilem i les mesures que prenem per a protegir la teva informació personal.

 1. Alteracions del contingut

Queda prohibit alterar o modificar cap part de l’APP o dels continguts de la mateixa, eludir, desactivar o manipular de qualsevol altra manera (o tractar d’eludir, desactivar o manipular) les funcions de seguretat o altres funcions del programa i utilitzar l’APP o els seus continguts per a un fi comercial o publicitari. Queda prohibit l’ús de l’APP amb la finalitat de lesionar béns, drets o interessos de RUTES COMPARTIDES o de tercers. Queda igualment prohibit realitzar qualsevol altre ús que alteri, danyi o inutilitzi les xarxes, servidors, equips, productes i programes informàtics de RUTES COMPARTIDES o de tercers.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

L’APP i els seus continguts (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, software, links, continguts, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat de RUTES COMPARTIDES, no adquirint Productor/a cap dret sobre ells pel mer ús de l’APP. Productor/a haurà d’abstenir-se de:

 1. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar l’APP o els seus continguts, llevat dels casos contemplats a la llei o expressament autoritzats per RUTES COMPARTIDES o pel titular d’aquests drets.

 2. Reproduir o copiar per a ús privat l’APP o els seus continguts, així com a comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers quan això comporti la seva reproducció.

 3. Extraure o reutilitzar tot o part substancial dels continguts integrants de l’APP.

 1. Llicència d’ús

Amb subjecció a les condicions establertes a l‘apartat anterior, RUTES COMPARTIDES concedeix a l‘Usuari una llicència d’ús de l’APP, no exclusiva, gratuïta, per a ús personal, circumscrita al territori nacional i amb caràcter indefinit. Aquesta llicència es concedeix també en els mateixos termes pel que fa a les actualitzacions i millores que es realitzessin a l’aplicació. Aquestes llicències d’ús podran ser revocades per RUTES COMPARTIDES unilateralment en qualsevol moment, mitjançant la mera notificació a Productor.

 1. Virus i malware

Correspon a Productor, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu. RUTES COMPARTIDES no es responsabilitza dels danys produïts a equips informàtics durant l’ús de l’APP. Igualment, RUTES COMPARTIDES no serà responsable dels danys produïts als Usuaris quan aquests danys tinguin el seu origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.

 1. Modificació condicions d’ús

IMPORTANT: Podem, sense que això suposi cap obligació amb tu, modificar aquestes Condicions d’Ús sense avisar en qualsevol moment. Si continues utilitzant l’aplicació una vegada realitzada qualsevol modificació en aquestes Condicions d’Ús, aquella utilització continuada constituirà l’acceptació per la teva part de tals modificacions. Si no acceptes aquestes Condicions d’Ús ni acceptes quedar subjecte a elles, no has d’utilitzar l’aplicació ni descarregar o utilitzar qualsevol software relacionat. L’ús que facis de l’aplicació queda sota la teva única responsabilitat. No tenim responsabilitat alguna per l’eliminació o la incapacitat d’emmagatzemar o transmetre qualsevol contingut o altra informació mantinguda o transmesa per l’aplicació. No som responsables de la precisió o la fiabilitat de qualsevol informació o consell transmesos a través de l’aplicació. Podem, en qualsevol moment, limitar o interrompre el teu ús a la nostra única discreció. Fins al màxim que permet la llei, en cap cas serem responsables per qualsevol pèrdua o dany relacionats.

 1. Compromís

Els Usuaris es comprometen a:

S’adverteix expressament que les Parts que formen la relació originada per l’entrega d’una comanda mitjançant una ruta publicada per un Transportista, serà responsabilitat exclusiva d’aquests complir amb les obligacions legals que poguessin ser exigibles. RUTES COMPARTIDES queda eximit de qualsevol responsabilitat al respecte ja que no forma part de la relació de cooperació que s’estableix directament entre Productor/a i el Transportista.

RUTES COMPARTIDES podrà suspendre, en cas necessari, el compte de qualsevol Transportista que per la freqüència de publicació de rutes i/o per la quantitat de despeses sol·licitades, pogués generar benefici econòmic.

 1. Exclusió de responsabilitat

RUTES COMPARTIDES queda exclòs de qualsevol responsabilitat derivada de:

La app té la finalitat de posar en contacte a Transportistes i Productors/es per així estalviar ambdues parts recursos humans, diners i CO2 al compartir una ruta de repartiment de productes agroecològics.

 1. Fur

Aquests Termes i Condicions d’Ús es regeixen íntegrament per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte relatiu a la seva interpretació o aplicació, Productor/a es sotmet expressament a la jurisdicció dels tribunals de Lleida (Espanya).